Sprooch änneren

Zumba

19
Sep
2018
Zumba

19 septembre 2018 19:30 - 10 juillet 2019 19:30

A MilleschZUMBA Gold 

chez 'Lampecher Fliichteschësser'

Tous les mercredis à partir de 19H30 à 20H30 "A Millesch" (pas de Zumba pendant les vacances scolaires)

JoomSpirit